چله

چلهء بزرگ سنگ‌ تمام گذاشت ؛ اولین برف برادر کوچک از شنبه

چلهء بزرگ سنگ‌ تمام گذاشت ؛ اولین برف برادر کوچک از شنبه

ساکنان شمالغرب ایران ‍روزهای پربرف و کولاک کم سابقه ای را در طول چلهء بزرگ امسال سپری کردند و برودت و یخبندان در واپسین روزها به اوج رسید.