پیکرتراش

عاقبت تلخ زنی که خود را بدست پیکرتراش سپرد

عاقبت تلخ زنی که خود را بدست پیکرتراش سپرد

زن ۳۷ ساله که بخاطر زیبا شدن خود را بدست پیکرتراش سپرده بود، از سرگذشت بد خود می گوید.