پینگ پنگ

روز جهانی پینگ پنگ

روز جهانی پینگ پنگ

 ۶ آوریل روز جهانی پینگ پنگ این رشته ورزشی مهیج و پرتحرک البته بر خلاف ظاهرش است.