پیست اسکی

مشکل اصلی پیست اسکی آلوارس راه ناهموار است

مشکل اصلی پیست اسکی آلوارس راه ناهموار است

سرمایه گذار مجموعه علی رغم اینکه اینکه تاکنون ارزش افزوده ی خاصی از سرمایه گذاری در این مجموعه به دست نیاورده است اما همچنان علاقه مند به سرمایه گذاری در این مجموعه و شهرستان است.