پارکینسون

کشف روش جدید برای تشخیص پارکینسون

کشف روش جدید برای تشخیص پارکینسون

یک زن اسکاتلندی که می توانست پارکینسون را از طریق بویایی شناسایی کند، الهام بخش دانشمندان برای تهیه یک آزمایش سواب به منظور تشخیص پارکینسون شد.

معجزه ای برای بهبود پارکینسون

معجزه ای برای بهبود پارکینسون

خبر خوب از ساخت یک دستگاه جدید که می تواند علایم ناتوان کننده پارکینسون را کاهش دهد.