پارتی

همسایه ها دخترم را در وضع ناجور دیده اند

همسایه ها دخترم را در وضع ناجور دیده اند

مشاوره فردی: دخترم را در یک پارتی غیراخلاقی دیده اید.

آشنایی با دیسکوی زیرزمینی

آشنایی با دیسکوی زیرزمینی

بلیت «تیکت‌پارتی‌» یا همان دیسکوی زیرزمینی را به‌کمک یک‌واسطه تهیه کردم تا این گزارش‌اختصاصی را از آن‌جا روایت کنم.