ویار

ویارهای زنان باردار از کجا می آید؟

ویارهای زنان باردار از کجا می آید؟

میل به غذاهای مختلف که به ویارهای بارداری شهرت دارد از مشخصه های رفتاری از باردار است.