واکسیناسیون

واکسن از کجا آمد؟

واکسن از کجا آمد؟

۱۴می ۱۹۷۶ میلادی اولین واکسن آزمایش شد و از آن موقع تا به امروز بیماری های زیادی با این کار ریشه کن شده اند.