هوشمند

دارو چگونه محل درد را تشخیص می دهد؟

دارو چگونه محل درد را تشخیص می دهد؟

برای همه ما پیش آمده ‌است که دچار سردرد شویم و برای کاهش درد استامینوفن بخوریم اما سوالی که به شوخی یا جدی از خود می کنیم این است که این قرص چگونه می‌داند که به سر ما برود و درد را کاهش دهد؟