نصیحت

تبعات نصیحت کردن زیاد نوجوانان

تبعات نصیحت کردن زیاد نوجوانان

مشاوره فردی: حاضرم بدبخت شوم ولی دیگر نصیحت نشنوم.

دختر ۱۹ ساله: فردین مرا باردار کرد و رفت

دختر ۱۹ ساله: فردین مرا باردار کرد و رفت

این دختر می گوید: من دچار عشقی احساسی و هیجانی شده بودم، تنها با لباسی که بر تن داشتم راهی منزل مجردی فردین شدم و ….