نساجی

کارگران سبلان پارچه هنوز خانه نشین هستند

کارگران سبلان پارچه هنوز خانه نشین هستند

آقای رئیسی قول احیای سبلان پارچه را داده بود ولی طبق اخبار منتشر شده این عوامل انتطامات این کارخانه از ورود ۵۰۰ کارگر واحد پوشاک به محل کار جلوگیری کرده اند.