ناتنی

در خانواده‌های ترکیبی چه خبر است؟

در خانواده‌های ترکیبی چه خبر است؟

برای شروع رابطه تازه، چقدر باید از ارتباط قبلی که به‌دلیل جدایی یا فوت به پایان رسیده‌است، زمان بگذرد؟ این اولین سوالی است که برای تشکیل خانواده‌های ترکیبی باید پاسخ بدهید.