ناباب

نشئگی پسرم او را به کام مرگ کشاند

نشئگی پسرم او را به کام مرگ کشاند

پدر این پسر می گوید: پسرم با دوستانش به بیرون رفت ولی من جنازه ای را تحویل گرفتم که می گفتند بر اثر نشئگی فوت کرده است.