نئور

نبرد بیولوژیکی در نئور!

نبرد بیولوژیکی در نئور!

مباحث مختلفی در محافل از بیو تروریسم و عمدی بودن یا تصادفی بودن ظهور ماهی های مهاجم کاراس در دریاچه نئور که یکی از دلایل نابودی ماهی های مشهور قزل آلای نئور و به هم ریختن اکوسیستم دریاچه در سالهای گذشته می باشد، وجود دارد.