مینی دوره صادرات.

چگونه صادرات را شروع کنیم

چگونه صادرات را شروع کنیم

 “نکته جالبی که صادرات رو حوزه جذابی کرده این است که صادرات نیاز به سرمایه اولیه ندارد…”