مهریه

صیغه کردن زن جوان به مدت 5 سال

صیغه کردن زن جوان به مدت 5 سال

زن جوان که به مدت 5 سال صیغه یک مرد میانسال شده بود می گوید: او یک مرد متاهل بود و شب ها از ترس زن و بچه هایش در خانه من نمی ماند.

ترفند مردان برای ندادن مهریه

ترفند مردان برای ندادن مهریه

ترفند مردان برای ندادن مهریه زیاد است ولی در کل مهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می‌پردازد یا مکلف به پرداخت می‌شود.

نیرنگ مرد هوسران برای ندادن مهریه

نیرنگ مرد هوسران برای ندادن مهریه

زن 20 ساله می گوید: شوهرم با اینکه پولدار بود ولی همیشه او دنبال خوشگذرانی ها زنان و دختران غریبه بود ولی او با برای ندادن مهریه مرا فریب داده است