مهرداد سلیمی

اقدامات لازم در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان برق

اقدامات لازم در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان برق

معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل اقدامات انجام شده در اجرای بند “د” تبصره ۲۰ قانون بودجه سالجاری و آزمون تغییر حالت اشتغال به کار را تشریح کرد.