معارفه

ایرج بیگدلو فرماندار مشگین شهر شد

ایرج بیگدلو فرماندار مشگین شهر شد

مراسم معارفه ایرج بیگدلو به عنوان فرماندار مشگین شهر برگزار شد.