مشکلات

بنشینید و مشکلات زندگی را از دور ببینید

بنشینید و مشکلات زندگی را از دور ببینید

تمجید اشتباه « مستربین» از نگاه «چارلی چاپلین» به زندگی.

آیا آرزوهایمان تغییر خواهند کرد؟

آیا آرزوهایمان تغییر خواهند کرد؟

اصغر مناف زاده