مستاجر

آزار کودک توسط مرد همسایه

آزار کودک توسط مرد همسایه

این مرد که بخاطر عصابنیت سیلی محکمی را به کودک همسایه زده بود، می گوید: وقتی صاحبخانه مبلغ اجاره را بالا برد کنترل خودم را از دست دادم.