مزاج

شوهرم بعد از زایمان سرد مزاج شده

شوهرم بعد از زایمان سرد مزاج شده

بعد از زایمان اولین فرزندم شوهرم خیلی سرد مزاج شده است.