محمود احمدی نژاد

بدبخت ملتی که به قهرمان نیاز دارد

بدبخت ملتی که به قهرمان نیاز دارد

یعقوب شاددل