متاهل

صیغه کردن زن جوان به مدت ۵ سال

صیغه کردن زن جوان به مدت ۵ سال

زن جوان که به مدت ۵ سال صیغه یک مرد میانسال شده بود می گوید: او یک مرد متاهل بود و شب ها از ترس زن و بچه هایش در خانه من نمی ماند.

زندگی مجردان با متاهلان

زندگی مجردان با متاهلان

۳۸.۵ درصد از مردان و ۳۳.۶ درصد از زنان در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال با پدر و مادر خود زندگی می‌کنندو این یعنی شروعی بر یک بحران