لجبازی

با شوهرم لجبازی می کنم

با شوهرم لجبازی می کنم

مشاور فردی: می خواهم با شوهر به‌ شدت کینه ای ام، لجبازی کنم.

دخترم به شدت لجباز شده است

دخترم به شدت لجباز شده است

هر چیزی به دخترم می‌گویم، دقیقا برعکسش را انجام می‌دهد.