لجبازی

دخترم به شدت لجباز شده است

دخترم به شدت لجباز شده است

هر چیزی به دخترم می‌گویم، دقیقا برعکسش را انجام می‌دهد.