قومیت

اینفوگرافی | نظریه سیاست‌های قومی

اینفوگرافی | نظریه سیاست‌های قومی

اینفوگرافی نظریه سیاست‌های قومی در رابطه با اقوام ایرانی

نگاه امنیتی به اقوام را تمام کنید

نگاه امنیتی به اقوام را تمام کنید

علی اکبر روح نواز

مردم باید بپذیرند که دارای تفاوت های فرهنگی هستند

مردم باید بپذیرند که دارای تفاوت های فرهنگی هستند

یک جامعه شناس گفت: وقوع چالش ها و تعارض ها بیشتر ناشی از تفاوت های فرهنگی است و مردم باید به حقوق یکدیگر احترام و آنها را به رسمیت بشناسند.