قهر

هدف برخی افراد از قهر کردن

هدف برخی افراد از قهر کردن

قهر، ابزاری برای کنترل دیگران؟

دختری هستم که از پدرم قهر کردم

دختری هستم که از پدرم قهر کردم

مشاوره فردی: بعد از دعوا با پدرم، در خانه خواهرم زندگی می‌کنم.

وقتی همسرت به حرفت گوش نمی ده

وقتی همسرت به حرفت گوش نمی ده

بعضی زوجین به دلیل تنش‌ها و چالش‌های حل‌نشده با همسر، سراغ سازوکار رفتاری قهر کردن می‌روند، در حالی‌که از عواقبش آگاه نیستند.

مادرم با مادرشوهرش سالهاست که باهم قهر هستند

مادرم با مادرشوهرش سالهاست که باهم قهر هستند

دِل مادرم با مادرشوهرش صاف نمی‌شود، چه کنم؟