قندیل

قندیل های یخی

قندیل های یخی

قندیل های یخی در مسیر گردنه حیران