قاچاقچی

نقشه زن مطلقه برای یک زندگی مرفه

نقشه زن مطلقه برای یک زندگی مرفه

این زن مطلقه با بیان اینکه همیشه داشتن یک زندگی مرفه را آروز داشتم، می گوید: برای رسیدن به این آرزو سعی کردم قاچاق هروئین کنم.

مواد مخدر صنعتی جدید و خانه خراب کن

مواد مخدر صنعتی جدید و خانه خراب کن

سارقی که به اتهام سرقت دستگیر شده بود، می گوید: این سرقت ها برای تامین هزینه های اعتیادم به مواد مخدر صنعتی است.