فلج اطفال

بازگشت ویروس فلج اطفال

بازگشت ویروس فلج اطفال

کارشناسان می‌گویند نوعی ویروس فلج اطفال مشتق از واکسن ها در نمونه های فاضلاب لندن شناسایی شده است که حتی به صورت مشتقات واکسن همچنان خاصیت انتشار و انتقال دارد.