فریبکاری

داستانی که دختران دم بخت باید بخوانند

داستانی که دختران دم بخت باید بخوانند

دختر 32 ساله ای که زندگی خود توسط یک خواستگار به تباهی کشیده شده است، با بیان سرگذشت تلخ خود این داستان را روایت کرد تا درسی برای دیگران دختران باشد.