فریبکاری

فریبکاری برای گرفتن دختر مردم !

فریبکاری برای گرفتن دختر مردم !

این زن با اشاره به اینکه وقتی پسرم معتاد شده بود خیلی ها توصیه کردند که اگر ازدواج کند ممکن است اعتیاد را ترک کند، می گوید: با فریبکاری توانسته ام دختری برای پسرم بگیرم.

داستانی که دختران دم بخت باید بخوانند

داستانی که دختران دم بخت باید بخوانند

دختر 32 ساله ای که زندگی خود توسط یک خواستگار به تباهی کشیده شده است، با بیان سرگذشت تلخ خود این داستان را روایت کرد تا درسی برای دیگران دختران باشد.