فرونشست

راه حل جهانی برای فرونشست زمین

راه حل جهانی برای فرونشست زمین

کشورهای درگیر با بحران فرونشست چگونه موفق به مقابله با این پدیده شدند؟

فرونشست زمین بیخ گوش ساکنین اردبیل

فرونشست زمین بیخ گوش ساکنین اردبیل

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: به دلیل برداشت های بی رویه در سالهای گذشته و همچنین کاهش بارش های تاثیرگذار خطر فرونشست زمین دشت اردبیل را تهدید می کند.