فروشگاه

عشق بازی دختر و پسر در یک فروشگاه

عشق بازی دختر و پسر در یک فروشگاه

این زن ۲۵ ساله با چشمان گریان خرید از یک فروشگاه زندگی مرا به آتش کشید، می گوید: شوهرم بخاطر سنت و فرهنگی که دارم مرا کتک و از خانه بیرون می کند.