غلامحسین آگاهی

نام شعبه تامین اجتماعی نمین تغییر یافت

نام شعبه تامین اجتماعی نمین تغییر یافت

رئیس تامین اجتماعی شعبه نمین گفت: نام شعبه تامین اجتماعی نمین به شعبه صنعتی نمین تغییر یافت.

 عاملی در تسهیل و رفع موانع تولید دراستان اردبیل موفق عمل نموده است

 عاملی در تسهیل و رفع موانع تولید دراستان اردبیل موفق عمل نموده است

غلامحسین آگاهی