غار

مجاورت قندیل های یخ در کنار آبگرم 60 درجه

مجاورت قندیل های یخ در کنار آبگرم 60 درجه

یکی اعجاز گردشگری منطقه کوثر غار یخگان است که به مساحت هزار و 100 هکتار یکی از مناطق تحت مدیریت زیست محیطی استان محسوب می شود.