علی یوسف زاده

رتبه ۳۰ اردبیل در برخورداری از بزرگراه

رتبه ۳۰ اردبیل در برخورداری از بزرگراه

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: استان اردبیل به ۸۲۱ کیلومتر بزرگراه نیاز دارد که از میزان ۱۸۵ کیلومتر پروژه بزرگراهی در دست تکمیل و ۳۰۰ کیلومتر نیز با واگذاری به پیمانکاران در مرحله اجراست.