علیرضا غریبی

تامین مصالح ساختمانی مشکل اساسی در اردبیل

تامین مصالح ساختمانی مشکل اساسی در اردبیل

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: بحث تأمین مصالح ساختمانی موردنظر برای پروژه‌های شهری شهرداری اردبیل سال‌های سال است که به‌عنوان یک مشکل مطرح است.

علیرضا غریبی

علیرضا غریبی

مهندس علیرضا غریبی عضو شورای شهر اردبیل می باشد.