عدالت

باز توزیع تبعیض با چاشنی عدالت

باز توزیع تبعیض با چاشنی عدالت

علی اکبر روح نواز

کاهش تبعیض و بی عدالتی در راستای اجرای عدالت اجتماعی

کاهش تبعیض و بی عدالتی در راستای اجرای عدالت اجتماعی

تحقق و تأمین عدالت، به ویژه عدالت اجتماعی یکی از مباحث مهم در قانون اساسی است که تحقق آن به تلاش های گسترده همگانی و مستمر نیازمند است.