عباس جهانگیرزاده

ساخت شهرک مرزی ایران و آذربایجان در پارس آباد

ساخت شهرک مرزی ایران و آذربایجان در پارس آباد

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار گفت: با رایزنی‌ انجام شده با کشور آذربایجان تا ۳ ماه آینده عملیات اجرایی شهرک مرزی مشترک ایران و آذربایجان در پارس آباد آغاز می شود.