شکایت

چگونه شکایت خودرو را ثبت کنیم؟

چگونه شکایت خودرو را ثبت کنیم؟

اگر به شماره پلاک خودرو خاطی دسترسی دارید می توانید اقامه دعوی کند و از روش قانونی برای ثبت شکایت خودرو اقدام کنید.

باب انتقاد مسدودناپذیر است

باب انتقاد مسدودناپذیر است

شکایت امور عشایری استان اردبیل مسدود شد