شورای نگهبان

قوانین انتخاباتی تغییر می کند

قوانین انتخاباتی تغییر می کند

عضو حقوقدان و معاون اجرائی و امور انتخاباتِ شورای نگهبان گفت: تعدادی از قوانین انتخاباتی در آینده نزدیک تغییر می کند.