شرکت

نمونه های متن آگهی تاسیس شرکت

نمونه های متن آگهی تاسیس شرکت

ثبت یک شرکت نیازمند تنطیم متن آگهی تاسیس شرکت برای انتشار در روزنامه و یا سامانه الکترونیکی است.

رئیسم به من کشش جنسی دارد

رئیسم به من کشش جنسی دارد

رئیسم به من کشش جنسی دارد و چند روز پیش در اوج پررویی درخواست روابط نامناسب به من داد.