شرکت

تجربه تلخ یک جوان از عضویت در شرکت های هرمی

تجربه تلخ یک جوان از عضویت در شرکت های هرمی

جوان روستایی که به نیت کار به شهر آمده بود آخر از شرکت های هرمی سر درآورد.

نمونه های متن آگهی تاسیس شرکت

نمونه های متن آگهی تاسیس شرکت

ثبت یک شرکت نیازمند تنطیم متن آگهی تاسیس شرکت برای انتشار در روزنامه و یا سامانه الکترونیکی است.

رئیسم به من کشش جنسی دارد

رئیسم به من کشش جنسی دارد

رئیسم به من کشش جنسی دارد و چند روز پیش در اوج پررویی درخواست روابط نامناسب به من داد.