شرارت

از شرارت تا عاشقانه های جوان ۲۴ ساله

از شرارت تا عاشقانه های جوان ۲۴ ساله

جوان ۲۴ ساله ای که بخاطر شرارت با شمشر و قمه دستگیر شده بود، سرگذشت تلخ و عاشقانه خود را اینگونه تعریف می کند.