سید عباس موسوی

تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت

تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: تکمیل پروژه های نیمه تمام از اولویت های کاری مدیریت درمان در سال‌ جاری است که بیشتر این پروژه ها امسال به بهره برداری خواهد رسید.