سید عباس موسوی

سند مالکیت تک برگ تامین اجتماعی صادر می شود

سند مالکیت تک برگ تامین اجتماعی صادر می شود

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: سند مالکیت تک برگ بیمارستان تامین اجتماعی سبلان اردبیل در آستانه صدور دائمی است.

206 تخت بیمارستانی به بیمه شدگان اختصاص دارد

206 تخت بیمارستانی به بیمه شدگان اختصاص دارد

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل گفت: ۲۰۶ تخت بیمارستانی در مراکز درمانی ملکی سازمان به بیمه‌شدگان ارائه خدمات می‌کنند

تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت

تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: تکمیل پروژه های نیمه تمام از اولویت های کاری مدیریت درمان در سال‌ جاری است که بیشتر این پروژه ها امسال به بهره برداری خواهد رسید.