سمیه درازی

نیروی کار ارزان یا عامل کار و توسعه!

نیروی کار ارزان یا عامل کار و توسعه!

سمیه درازی

ظهور مدیران تبصره ماده ای

ظهور مدیران تبصره ماده ای

سمیه درازی

بهره کشی زنانه در اشتغال

بهره کشی زنانه در اشتغال

سمیه درازی

سمیه درازی

سمیه درازی

سمیه درازی روزنامه نگار و سرپست خبرگزاری ایسنا در استان اردبیل می باشد.