سلیقه

شخصیت‌ زنان خود را بهتر بشناسید

شخصیت‌ زنان خود را بهتر بشناسید

نتایج یک پژوهش 10 ساله در مورد شخصیت نشان می‌دهد بی‌نظمی آشپزخانه نشان‌دهنده فقدان عاطفی، کمدها نشان‌دهنده بی‌توجهی به‌جزئیات و حمام هم احساس بی‌لیاقتی است.