سلامت صفری

سلامت صفری

سلامت صفری

سلامت صفری عضو شورای شهر اردبیل می باشد.