سایپا

استخدام سفارشی آقای نماینده در سایپا

استخدام سفارشی آقای نماینده در سایپا

یکی از صفحات  اینستاگرامی با انتشار سندی مدعی استخدام سفارشی توسط نماینده خلخال و کوثر در شرکت خودرو سازی شده است.