ساعت

عمر شما چگونه می گذرد؟

عمر شما چگونه می گذرد؟

نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد به‌طور متوسط بشر سالانه ۲۶روز از عمرش صرف هیچ می‌شود، این موضوع قابل‌مدیریت است؟