زیپ پک.

آشنایی با پاکت باکس پوچ و انواع آن

آشنایی با پاکت باکس پوچ و انواع آن

به پاکتی که به جزء قسمت بالای پاکت که برای ریختن محصول میباشد سه طرف دیگر پاکت یعنی دو قسمت کناری و زیر پاکت دارای گاست میباشد، باکس پوچ میگویند.