زولبیا

تصاویر | پخت زولبیا و بامیه در ماه رمضان

تصاویر | پخت زولبیا و بامیه در ماه رمضان

پخت زولبیا و بامیه در ماه رمضان مرسوم است و قنادی بیشتر از همه این نوع شیرینی به فروش می رسانند.

زولبیا و بامیه

زولبیا و بامیه

زولبیا و بامیه  zoolbia and okra

زولبیا

زولبیا

پخت زولبیا